ระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตแบบรวมศูนย์

ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงข้อมูลการโจมตีที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตโดยระบบจะมองเห็นพฤติกรรมการโจมตีที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ผ่านการรวบรวมข้อมูล จากเทคโนโลยี Honeynet และทำการคัดกรองรูปแบบการโจมตีที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงอันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลภายในประเทศไทย

จากระบบที่ทาง SRAN จัดทำขึ้นเราจะได้ค่าไอพีแอดเดรสที่เป็นภัยคุกคามในรูปบัญชีดำ (IP Blacklist) และจัดทำในรูปฐานข้อมูล
เพื่อทำการเผยแพร่ข้อมูลการโจมตีให้กับหน่วยงานและองค์กรที่ต้องการป้องกันภัยจากไอพีแอดเดรสที่มีความเสี่ยงเหล่านี้
ได้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ไอพีแอดเดรสบัญชีดำเพื่อใส่ค่าในระบบ เว็บไซต์ประจำหน่วยงานหรือใส่ในอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Router , Firewall
หรือระบบป้องกันอื่นที่หน่วยงานมีเพื่อป้องกันการโจมตีและลดความเสี่ยงจากนักโจมตีระบบและไวรัสคอมพิวเตอร์
อันส่งผลให้เกิดภูมิคุ้มกันด้านสารสนเทศให้กับหน่วยงานได้อีกทาง

ข้อมูลประเภทอื่นๆ IP Proxy data | Tornetwork data

Show latest 15000 records.